Pozvánka

28.03.2018

Zemědělské družstvo "Křižanovsko" se sídlem Křižanov, Dlouhá 448, PSČ 594 51,

IČ 001 44 151, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně,

oddíl DrXXXVI, vložka 1765

P o z v á n k a

na náhradní členskou schůzi družstva: Zemědělské družstvo "Křižanovsko" se sídlem Křižanov, Dlouhá 448, PSČ 594 51, IČ 001 44 151, zapsaného v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 1765

konané dne:  12.4.2018 v 09.00 hodin

v sídle Zemědělské družstvo "Křižanovsko" na adrese Křižanov, Dlouhá 448, PSČ 594 51,

s tímto programem:

  1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů,
  2. odvolání členů představenstva a odvolání členů kontrolní komise ke dni konání členské schůze
  3. volba členů představenstva ke dni konání členské schůze,
  4. volba předsedy představenstva ke dni konání členské schůze,
  5. volba členů kontrolní komise ke dni konání členské schůze,
  6. různé,
  7. závěr.

K bodu 1)

Zahájení a volba orgánů členské schůze

Orgány členské schůze budou voleny podle účasti jednotlivých členů družstva z těchto přítomných členů.

Návrh usnesení:

Členská schůze volí předsedu členské schůze, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dva sčitatele hlasů.

K bodu 2)

Odvolání členů představenstva a členů kontrolní komise ke dni konání členské schůze, a to:

představensto

pan Pavel Částek, nar. 07.02.1956, bytem Dobrá Voda 109, PSČ 594 51,

pan Ing. Oldřich Vítek, nar. 28.06.1957, bytem Dobrá Voda 108, PSČ 594 51,

pan Jiří Jurek, nar. 31.01.1964, bytem Křižanov, Na Zahrádkách 315, PSČ 594 51,

pan Antonín Kružík, nar. 26.10.1965, bytem Kadolec 6, PSČ 594 51,

pan Jan Engelhart, nar. 26.02.1954, bytem Křižanov, Masarykovo náměstí 152, PSČ 594 51,

pan Jindřich Šroler, nar. 24.05.1970, bytem Jívoví 63, PSČ 594 51,

paní Jiřina Hladíková, nar. 09.07.1957, bytem Křižanov, Meziříčská 261, PSČ 594 51,

pan Pavel Kadlec, nar. 07.12.1971, bytem Dobrá Voda 14, PSČ 594 51,

pan František Šebek, nar. 24.05.1956, bytem Křižanov, Benešovo náměstí 292, PSČ 594 51,

Kontrolní komise

paní Pavla Ďásková, nar. 16.06.1971, bytem Jívoví 36, PSČ 594 51,

pan Josef Kaštan, nar. 30.01.1970, bytem Jívoví 19, PSČ 594 51,

pan Jiří Panáček, nar. 25.04.1967, bytem Křižanov, Na Zahrádkách 196, PSČ 594 51

Návrh usnesení:

Členská schůze odvolává všechny stávající členy představenstva a všechny stávající členy kontrolní komise ke dni konání členské schůze.

K bodu 3)

Volba členů představenstva v počtu devíti členů ke dni konání členské schůze:

Kandidáty na členy představenstva jsou:

jméno, příjmení, datum narození, bytem

Roman Čech 7.11.1974 Jívoví 1

Miloš Holán 14.2.1966 Jívoví 17

Filip Hudec 1.5. 1988 Zahradní 497, Křižanov

František Chylík 16.7.1962 Budín 185, Křižanov

Jiří Jurek 31.1.1964 Na Zahrádkách 315 , Křižanov

Pavel Kadlec 7.12. 1971 Dobrá Voda 14

Radek Klapal 26.11. 1968 Dobrá Voda 124

Antonín Kružík 26.10.1965 Kadolec 6

Ivo Milota 11.9.1974 Kadolec 1

Lukáš Smejkal 23.4.1997 Pod Šibeníkem 385, Křižanov

Jindřich Šroler 24.5.1970 Jívoví 63

Návrh usnesení:

Členská schůze zvolila devět členů představenstva.

K bodu 4)

Volba předsedy představenstva:

Bude navržen kandidát z řad členů představenstva.

Návrh usnesení:

Členská schůze zvolila předsedu představenstva.

K bodu 5)

Volba členů kontrolní komise :

Kandidáty na členy kontrolní komise jsou :

jméno, příjmení, datum narození, bytem

Hana Novotná 10.2.1979 Sviny 38

Jiří Panáček 25.4.1967 Na Zahrádkách 196 , Křižanov

Jan Pazdera 16.1.1968 Masarykovo nám. 164, Křižanov

Petr Bojanovský 7.8. 1980 Kadolec 44

Návrh usnesení:

Členská schůze zvolila tři členy kontrolní komise.

K bodu 6)

Řešení aktuálních problémů družstva, popřípadě námitky, připomínky členů družstva.

K bodu 7) Závěr

Po vyčerpání všech bodů programu bude členská schůze ukončena.

V Křižanově dne  28.03.2018

_____________________________                                        __________________________________

Pavel Částek, předseda družstva                                 Ing. Oldřich Vítek, místopředseda družstva

Tato pozvánka je umístěna na stránkách www.zdkrizanovsko.cz od ...28.3.2018................ a také na informační desce družstva.

Poznámka:

Tato pozvánka musí být 15 dnů přede dnem konání členské schůze odeslána každému členovi uvedenou v seznamu (prokázáno musí být podacími lístky z pošty). Současně tato pozvánka musí být zveřejněna na informační desce družstva a na internetových stránkách družstva, kde musí být přístupná až do okamžiku konání členské schůze (udělejte po vyvěšení na internetové stránce kontrolní výtisk).