Náhradní Členská schůze

26.06.2020

Pozvánka

na náhradní členskou schůzi, která se koná dne 9.7.2020 v 8:00 hodin
v sídle ZD"Křižanovsko", Dlouhá 448, Křižanov

prezentace účastníků je od 7 hodin 30 minut.

Program:

  1. Zahájení a volba orgánů členské schůze
  2. Zpráva představenstva družstva o hospodaření a činnosti v roce 2019, stavu jejího majetku k 31.12.2019, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
  3. Výroční zpráva kontrolní komise za rok 2019
  4. Projednání a schválení zprávy auditora za rok 2019
  5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky družstva a rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2019 a schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2020
  6. Různé
  7. Usnesení
  8. Závěr

Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a návrh usnesení:

K bodu 1. Orgány valné hromady budou voleny podle účasti jednotlivých členů a stávajícího představenstva společnosti

Návrh usnesení:

Členská schůze volí předsedu členské schůze, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dva sčitatele hlasů.

K bodu 2. - 5. Představenstvem družstva bude přednesena výroční zpráva o hospodaření v roce 2019, zpráva kontrolní komise a výroku auditora za rok 2019

Členské schůzi bude navrhován způsob rozdělení zisku dosaženého v roce 2019

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2019 a schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 11.071.000 kč

V Křižanově: dne 10.6.2020 

Ing. Filip Hudec, předseda představenstva