Členská schůze

21.04.2022

Pozvánka

na řádnou členskou schůzi, která se koná dne 06.05.2022 v 8:00 hodin v sídle ZD"Křižanovsko", Dlouhá 448, Křižanov

prezentace účastníků je od 7 hodin 30 minut.

Program:

  1. Zahájení a volba orgánů členské schůze
  2. Zpráva představenstva družstva o hospodaření a činnosti v roce 2021, stavu jejího majetku k 31.12.2021, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
  3. Výroční zpráva kontrolní komise za rok 2021
  4. Projednání a schválení zprávy auditora za rok 2021
  5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky družstva a rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2021 a schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2022
  6. Různé
  7. Usnesení
  8. Závěr

Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a návrh usnesení:

K bodu 1.
Orgány valné hromady budou voleny podle účasti jednotlivých členů a stávajícího představenstva společnosti

Návrh usnesení:
Členská schůze volí předsedu členské schůze, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dva sčitatele hlasů.

K bodu 2. - 5.
Představenstvem družstva bude přednesena výroční zpráva o hospodaření v roce 2021, zpráva kontrolní komise a výroku auditora za rok 2021

Členské schůzi bude navrhován způsob rozdělení zisku dosaženého v roce 2021

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021 a schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 9.895.622,- kč

V Křižanově: dne 21.04.2022 

  Ing. Filip Hudec, předseda představenstva