Členská schůze

14.03.2023

Pozvánka

na řádnou členskou schůzi, která se koná dne 29.03.2023 v 8:00 hodin v sídle ZD "Křižanovsko", Dlouhá 448, Křižanov

prezentace účastníků je od 7 hodin 30 minut.

Program schůze:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů

2. Odvolání členů představenstva a odvolání členů kontrolní komise ke dni konání členské schůze

3. Volba členů představenstva ke dni konání členské schůze

4. Volba předsedy představenstva ke dni konání členské schůze

5. Volba členů kontrolní komise ke dni členské schůze

6. Zpráva představenstva družstva o hospodaření a činnosti v roce 2022, stavu jejího majetku k 31.12.2022, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2022

7.Výroční zpráva kontrolní komise za rok 2022

8. Projednání a schválení zprávy auditora za rok 2022

9. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky družstva a rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2022

10. Schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2023

11. Různé

12. Usnesení

13. Závěr

Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a návrh usnesení:

                                                                                    K bodu 1.

Zahájení a volba orgánů členské schůze – orgány členské schůze budou voleny podle účasti jednotlivých členů družstva z těchto přítomných členů

Návrh usnesení:

Členská schůze volí předsedu členské schůze, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dva sčitatele hlasů 

                                                                                      K bodu 2. 

Odvolání členů představenstva a členů kontrolní komise ke dni konání členské schůze, a to:

Představenstvo:

              Příjmení, jméno                datum narození                                           bydliště

 • Ing. Hudec Filip                 nar. 1.5.1988                          Polní 590, Křižanov, PSČ 594 51
 • Jurek Jiří                              nar. 31.1.1964                       Na Zahrádkách 315, Křižanov, PSČ 594 51
 • Kadlec Pavel                       nar. 7.12.1971                       Dobrá Voda 14, Křižanov, PSČ 594 51
 • Klapal Radek                      nar. 26.11.1968                     Dobrá Voda 124, Křižanov, PSČ 594 51
 • Kružík Antonín                   nar. 26.10.1965                     Kadolec 6, Křižanov, PSČ 594 51
 • Milota Ivo                            nar. 11.9.1974                       Kadolec 1, Křižanov, PSČ 594 51
 • Smejkal Lukáš                   nar. 23.4.1997                       Pod Šibeníkem 385, Křižanov, PSČ 594 51
 • Šroler Jindřich                   nar. 24.5.1970                      Jívoví 63, Křižanov, PSČ 594 51
 • Bojanovský Petr                nar. 7.8.1980                        Kadolec 44, Křižanov, PSČ 594 51

Kontrolní komise:

 • Novotná Hana                     nar. 10.2.1979                     Sviny 38, Křižanov, PSČ 594 51
 • Panáček Jiří                        nar. 25.4.1967                      Na Zahrádkách 196, Křižanov, PSČ 594 51
 • Holán Miloš                        nar. 14.2.1966                      Jívoví 17,Křižanov, PSČ 594 51

Návrh usnesení:

Členská schůze odvolává všechny stávající členy představenstva a všechny stávající členy kontrolní komise ke dni konání členské schůze

                                                                                           K bodu 3.

Volba členů představenstva v počtu devíti členů ke dni konání členské schůze.

Kandidáty na členy představenstva jsou:

              Příjmení, jméno                     datum narození                                             bydliště

 • Jurek Jiří                                 nar. 31.1.1964                       Na Zahrádkách 315, Křižanov, PSČ 594 51
 • Klapal Radek                         nar. 26.11.1968                     Dobrá Voda 124, Křižanov, PSČ 59451
 • Ing. Hudec Filip                    nar. 1.5.1988                          Polní 590, Křižanov, PSČ 594 51
 • Šroler Jindřich                      nar. 24.5.1970                       Jívoví 63, Křižanov, PSČ 594 51
 • Částek Marek                        nar. 12.3.1992                       Dobrá Voda 109, Křižanov, PSČ 594 51
 • Kadlec Pavel                         nar. 7.12.1971                        Dobrá Voda 14, Křižanov, PSČ 594 51
 • Kružík Antonín                      nar. 26.10.1965                      Kadolec 6, Křižanov, PSČ 594 51
 • Smejkal Lukáš                      nar. 29.4.1997                        Pod Šibeníkem 385, Křižanov, PSČ 594 51
 • Bc. Smejkalová Nikola       nar. 1.5.1999                          Pod Šibeníkem 385, Křižanov, PSČ 594 51
 • Pávek Josef                           nar. 29.4.1964                        Sviny 34, Křižanov, PSČ 594 51
 • Dvořáková Alena                  nar. 29.5.1974                        Dobrá Voda 102, Křižanov PSČ 594 51

                                                                                               K bodu 4.

Volba předsedy představenstva – bude navržen kandidát z řad členů představenstva

Návrh usnesení:

Členská schůze zvolila předsedu představenstva

                                                                                               K bodu 5.

Volba členů kontrolní komise:

Kandidáti na členy kontrolní komise jsou:

            Příjmení, jméno                  datum narození                                          bydliště

 • Částek Pavel                     nar. 7.2.1956                                  Dobrá Voda 109, Křižanov, PSČ 594 51
 • Novotná Hana                  nar. 10.2.1979                                Sviny 38, Křižanov, PSČ 594 51
 • Prášek Antonín                nar. 9.5.1971                                  Kadolec 28, Křižanov, PSČ 594 51
 • Šebek František              nar. 24.5.1956                                Benešovo náměstí 292, Křižanov, PSČ 594 51
 • Eliáš Josef                        nar. 13.2.1970                               Jívoví 23, Křižanov, PSČ 594 51

Návrh usnesení:

Členská schůze zvolila tři členy kontrolní komise

                                                                                                 K bodu 6 - 9.

Představenstvem družstva bude přednesena výroční zpráva o hospodaření v roce 2022, zpráva kontrolní komise a výroku auditora za rok 2022

Členské schůzi bude navrhován způsob rozdělení zisku dosaženého v roce 2022

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022 a schvaluje rozdělení zisku za rok 2022 V Křižanově: dne 14.03.2023 

  Ing. Filip Hudec, předseda představenstva