Whistleblowing - zákon o ochraně oznamovatelů

15.12.2023

Vnitřní Směrnice o ochraně oznamovatelů ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Název povinného subjektu /dále jen Firma/¨

Zemědělské družstvo "Křižanovsko"

IČO: 00144151

Dlouhá 448

594 51 Křižanov

Statutární orgán

 • Statutární orgán Firmy dnešního dne rozhodl o zavedení Směrnice na ochranu oznamovatelů v rámci vnitřního oznamovacího systému, která řeší podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila /dále jen Oznamovatel/, ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů /dále jen Zákon/.

 • Ten, kdo vykonává pro Firmu práci nebo jinou obdobnou činnost či byl nebo je v kontaktu s ní v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, může oznámit informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Firmy /dále jen Oznámení/, a které :

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,

c) porušuje tento zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4. ochrany spotřebitele,

5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7. ochrany životního prostředí,

8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 • Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti Oznamovatele jsou pravdivé.

 • Anonymní oznámení nemá účinky řádně podaného Oznámení.

 • Oznámení se podává příslušné osobě určené touto Směrnicí, a to písemně, ústně nebo osobně v kanceláři ekonoma (Ing. Nikola Smejkalová) společnosti v sídle společnosti na adrese: Dlouhá 448, 594 51 Křižanov a to každé úterý v době od 9:00 do 14:00.

 • Příslušnou osobou přijímající Oznámení dle této Směrnice /dále jen Odpovědná osoba/ je statutárním orgánem Firmy ustanoven/a : Ing. Nikola Smejkalová, telefonní číslo 603 169 164 a emailová adresa určená pro přijímání oznámení: smejkalovazdk@seznam.cz

 • Odpovědná osoba zaručuje Oznamovateli, že při podání a vyřízení Oznámení bude postupovat ve smyslu Zákona a zajistí Oznamovateli ochranu, zejména, že nedojde po přijetí řádně podaného Oznámení k jakékoli represi Oznamovatele ze strany Firmy nebo vyzrazení totožnosti Oznamovatele.

 • Odpovědná osoba přijímá a posuzuje důvodnost Oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, navrhuje Firmě opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu tak, aby nedošlo k vyzrazení totožnosti Oznamovatele, plní pokyny Firmy /pokud neohrožují či maří výkon její činnosti podle Zákona/ v rámci vyřízení Oznámení. Dále zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle Zákona, vždy postupuje při výkonu této činnosti nestranně.

 • Odpovědná osoba nemůže být za činnost dle této Směrnice postihována.

 • Ochrana dle této Směrnice nenáleží osobě, která učinila Oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích /vědomě nepravdivé Oznámení/.

 • V případě protiprávního postupu může Ministerstvo spravedlnosti ČR /příp. orgán inspekce práce/ postihnout sankcí jak Firmu, Odpovědnou osobu, Oznamovatele, případně další osobu.

 • Postup Odpovědné osoby po podání Oznámení:
 • o přijetí Oznámení písemně vyrozumí Oznamovatele do 7 dní od oznámení, pokud tomu neodporují zákonné důvody /Oznamovatel požádal o nevyrozumění, či vyrozuměním by došlo k prozrazení Oznamovatele jiné osobě/,
 • posoudí důvodnost Oznámení a do 30 dní sdělí písemně Oznamovateli výsledek posouzení ode dne přijetí Oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých může tuto lhůtu prodloužit až o 30 dní, nejvýše dvakrát. Před uplynutím lhůty musí sdělit Oznamovateli důvod a délku prodloužení,
 • zjistí-li, že nejde o Oznámení dle této Směrnice, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí Oznamovatele,
 • vyhodnotí-li Oznámení jako důvodné, navrhne Firmě opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu,
 • nepřijme-li Firma navrhované opatření, navrhne či přijme jiné vhodné opatření,
 • o přijatém opatření vyrozumí Oznamovatele bez zbytečného odkladu,
 • vyhodnotí-li Oznámení jako nedůvodné, vyrozumí bez zbytečného odkladu Oznamovatele s odůvodněním a současně poučí Oznamovatele o možnosti podat Oznámení u orgánu veřejné moci – Ministerstva spravedlnosti ČR,

 • Odpovědná osoba byla Firmou poučena o právech a povinnostech dle Zákona.

 • Odpovědná osoba musí být fyzická osoba, bezúhonná, zletilá a plně svéprávná, může být nahrazena jinou osobou pouze rozhodnutím statutárního orgánu Firmy, zveřejněným v rámci Firmy.

 • Firma na svých webových stránkách zveřejní tuto směrnici, současně umožní náhled Oznamovateli do vnitřního oznamovacího systému tak, aby byl anonymně tento systém dostatečně transparentní.

 • Tato Směrnice se v plném rozsahu ve všech Směrnicí neupravených záležitostech podřizuje Zákonu.