Náhradní členská schůze

23.05.2024

Pozvánka

na náhradní členskou schůzi, která se koná dne 12.06.2024 v 8:30 hodin v sídle ZD "Křižanovsko", Dlouhá 448, Křižanov

prezentace účastníků je od 8 hodin.

Program:

 • · Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů členské schůze
 • · Schválení návrhu na přijetí úplného znění nových stanov družstva
 • · Zpráva představenstva družstva o hospodaření a činnosti v roce 2023, stavu jejího majetku k 31.12.2023, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
 • · Výroční zpráva kontrolní komise za rok 2023
 • · Projednání a schválení zprávy auditora za rok 2023
 • · Rozhodnutí o schválení účetní závěrky družstva a rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2023 a schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2024
 • · Různé
 • · Usnesení
 • · Závěr

Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání členské schůze a návrh usnesení:

K bodu 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů členské schůze

Návrh usnesení:

Členská schůze volí předsedu členské schůze, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dva sčitatele hlasů.

Zdůvodnění: V úvodu členské schůze bude kontrola usnášeníschopnosti členské schůze dle platných stanov. Orgány členské schůze budou voleny podle účasti jednotlivých členů a stávajícího představenstva společnosti

K bodu 2. Schválení návrhu na přijetí úplného znění nových stanov družstva

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje úplné znění stanov.

Zdůvodnění: S ohledem na novelu zákona č. 90/2012 Sv. o obchodních korporacích a novelu živnostenského zákona, dále k zajištění ochrany existence družstva a následně v návaznosti na skupování zemědělských podniků byl vyhotoven návrh na změnu znění stanov družstva (příloha pozvánky). V případě připomínek k návrhu stanov je zapotřebí je doručit písemně nejpozději 3 dny před konáním členské schůze.

K bodu 3. Zpráva představenstva družstva o hospodaření a činnosti v roce 2023, stavu jejího majetku k 31.12.2023, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

Návrh usnesení: Členská schůze družstva bere na vědomí a schvaluje zprávu představenstva o hospodaření a činnosti v roce 2023, stavu jejího majetku k 31.12.2023, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva družstva o hospodaření činnosti a o stavu majetku družstva včetně seznámení s obsahem a závěry řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku družstva za rok 2023 poskytuje členské schůzi informace o činnosti za rok 2023 a o jejích hospodářských výsledcích za toto časové období.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 je umístěn na informační tabuli v sídle zemědělského družstva.

K bodu 4. Výroční zpráva kontrolní komise za rok 2023

Návrh usnesení: Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise za rok 2023.

Zdůvodnění:

Zpráva kontrolní komise družstva poskytuje členské schůzi informaci o činnosti kontrolní komise v roce 2023, když současně je prezentováno její stanovisko k předkládané řádné účetní závěrce společnosti za rok 2023.

K bodu 5. Projednání a schválení zprávy auditora za rok 2023

Návrh usnesení: Členské schůzi schvaluje zprávu auditora za rok 2023.

Zdůvodnění:

Družstvo musí nechat účetní závěrku ověřit auditorem a tak splnit svoji zákonnou povinnost.

K bodu 6. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky družstva a rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2023 a schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2023 a schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 643.554,- Kč a schvaluje auditora k ověření účetní závěrky za rok 2024.

Zdůvodnění:

Představenstvo družstva navrhuje pokračovat ve spolupráci v auditorské činnosti s Ing. Pavel Hrbek


V Křižanově: dne 23.5.2024                                                                               Ing. Filip Hudec, předseda představenstva

Tato pozvánka je umístěna na stránkách www.zdkrizanovsko.cz a také na informační desce družstva.


příloha:

STANOVY

Zemědělského družstva "Křižanovsko", se sídlem Křižanov, Dlouhá 448, PSČ 594 51, IČ: 001 44 151 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu Dr XXXVI, vložka 1765

I. Základní ustanovení

 • Firma družstva je: Zemědělské družstvo "Křižanovsko" (dále jen družstvo).-----------------

· Sídlem družstva je : Křižanov, Dlouhá 448, PSČ 594 51----------------------------------

 • Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem společného podnikání. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK).-------------------------------------------------------------
 • Družstvo zřídilo ve svém sídle v Křižanově, Dlouhá 448 informační desku. Družstvo zpřístupňuje členům prostřednictvím informační desky údaje týkající se jeho činnosti určené zákonem, těmito stanovami anebo rozhodnutím orgánu družstva. Včasné a řádné uvádění těchto údajů na informační desce je povinností členů představenstva, kterou jsou členové představenstva povinni plnit společně a nerozdílně. Tato informační deska je zpřístupněna členům též prostřednictvím internetových stránek.------------------------------------------------------

· Družstvo bude otevřeně prezentovat své cíle a záměry, principy svého podnikání a šířit tak myšlenku sociálního kapitálu a sociální ekonomiky v podvědomí občanů regionu. Bude spolupracovat s místními organizacemi a zájmovými skupinami při hledání dalších vhodných zaměstnanců sociálního podniku při jeho rozvoji. ---------

II. Předmět podnikání.

Předmětem podnikání družstva je:-----------------------------------------------------------------------------------

 • zemědělská výroba ------------------------------------------------------------------------
 • výroba elektřiny ----------------------------------------------------------------------------
 • zednictví ------------------------------------------------------------------------------------
 • opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů --------------------------
 • truhlářství, podlahářství -------------------------------------------------------------------
 • řeznictví a uzenářství ----------------------------------------------------------------------
 • opravy silničních vozidel ------------------------------------------------------------------
 • hostinská činnost --------------------------------------------------------------------------
 • silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí ------------------------------------------------------------
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

obory činnosti : ----------------------------------------------------------------------------------------------

 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby ---------------------------------
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků ---------------------------------------
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů-----------------------------
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv -----------------------------------
 • Výroba hnojiv -----------------------------------------------------------------------------------
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů ---------------------------------
 • Výroba strojů a zařízení-----------------------------------------------------------------------
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií---------------------------------------
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)-------------------------------------------------
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti-------------
 • Zprostředkování obchodu a služeb-----------------------------------------------------------
 • Velkoobchod a maloobchod-------------------------------------------------------------------
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství------------------------------------------
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)----------
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě----
 • Ubytovací služby-------------------------------------------------------------------------------
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí------------------------------------------------
 • Pronájem a půjčování věcí movitých---------------------------------------------------------
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy----
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb---------------------------------------------------------------

III. Členský vklad

 • Výše základního členského vkladu, kterým se každý člen podílí na základním kapitálu družstva, činí 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun).--------------------------------------------------------------------
 • Vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu lze převzít písemným prohlášením současně doručeným družstvu nejpozději s přihláškou uchazeče o členství.-----------------------------------------
 • Podmínkou vzniku členství je splnění vkladové povinnosti k základnímu vkladu. Vkladová povinnost musí být splněna splacením v penězích na účet družstva vedený bankou anebo hotově do pokladny družstva, případně vložením nepeněžního vkladu nejpozději do 6-ti (slovy: šesti) měsíců ode dne doručení přihlášky o členství. Jestliže uchazeči o členství do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne, kdy splnil vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, členství v družstvu nevznikne, je družstvo povinno mu vrátit vše, co na její splnění splatil.----------------------------------
 • Základní členský vklad může být rozhodnutím členské schůze poměrně zvýšen všem členům z vlastních zdrojů družstva za podmínek a v rozsahu podle zákona.---------------------------------------
 • Členu nelze uložit povinnost k doplatku za účelem zvýšení základního členského vkladu. Dojde-li ke změně stanov, kterou se zvýšení základního členského vkladu doplatky členů umožní, musí mezi přijetím rozhodnutí o této změně stanov a přijetím rozhodnutí
  o zvýšení základního členského vkladu doplatky členů uplynout lhůta nejméně 90 (slovy: devadesát) dnů.----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Základní členský vklad nelze za trvání členství vracet; to však neplatí, jestliže postupem určeným zákonem došlo podle rozhodnutí členské schůze ke snížení základního členského vkladu. Část, o kterou byl základní členský vklad snížen, vrátí družstvo každému členu, jehož členství ke dni zápisu snížení základního členského vkladu do obchodního rejstříku trvalo, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne tohoto zápisu.----------------------------------------------------------------------------------

7. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle zvláštního právního předpisu, určený dohodou družstva a vkladatele.------------------------------------------------------------------------

IV. Členství v družstvu

 • Členem družstva se může stát fyzická osoba. ---------------------------------------------------------------

2. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, tedy přijetím za člena, nebo převodem družstevního podílu na právního nástupce člena za podmínek stanovených ZOK a stanovami.------------------------------------------------------------------

3. Přijetím za člena vzniká členství v družstvu uchazeči o členství, který podal přihlášku, dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným
v tomto rozhodnutí ve shodě s přihláškou.--------------------------------------------------------------------

4. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí do družstva musí mít písemnou formu a musí obsahovat obchodní firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče
o členství. Součástí přihlášky musí být písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. V rozhodnutí o přijetí do družstva musí být vedle údaje o dni vzniku členství vymezen družstevní podíl člena podle těchto stanov, a to výší převzaté a splněné vkladové

povinnosti k základnímu členskému vkladu, popřípadě též výší převzaté vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu.---------------------------------------------------------------------------------------

5. Při převodu družstevního podílu vzniká nabyvateli družstevního podílu členství v družstvu dnem, kdy byla družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu nebo písemné prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy, anebo pozdějším dnem určeným ve smlouvě o převodu družstevního podílu, následujícím po doručení této smlouvy nebo prohlášení převodce a nabyvatele o ní družstvu, převod však s podmínkou udělení předchozího souhlasu představenstva dle článku X. odstavec 3..---------------------------------------------------------------------

6. Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují (dále jen "zapisované skutečnosti"):------------

a) jméno, příjmení a bydliště člena, jakož i adresa určená členem pro doručování, firmu a sídlo právnické osoby-----------------------------------------------------------------------------------------------

b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,-------------------------------------------------------

c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému kladu a k případným dalším členským vkladům,---------------------------------------------------------------------

d) e-mailová adresa člena družstva( pokud ji sdělí družstvu). ---------------------------------------------

7. Člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit a na žádost družstva doložit každou
v seznamu členů zapisovanou skutečnost i její změnu. Družstvo provede v seznamu členů zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví; to platí také o zápisu změny takové skutečnosti.-----------------------------------------------------------------------------

8. Údaje zapsané v seznamu členů družstva může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. Člen má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů.-----------------------------------------------------

9. Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy družstva, vede družstvo
v oddělené části seznamu členů, která je přístupná pouze členům představenstva. Členové představenstva umožní nahlížet do této části seznamu členů jen bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci.---------------------------------------------------------------------------------

10. Údaje zapsané v seznamu členů lze v případech neuvedených v předchozích ustanoveních těchto stanov zpřístupnit jen za podmínek podle zákona.-----------------------------------------------------------

11. Majetkový podíl, vypočtený členovi dle zákona č. 42/1992 Sb. o transformaci družstev, pokud jeho výše přesahuje základní členský vklad, se posuzuje jako další majetková účast člena na podnikání družstva. Výše další majetkové účasti se stanoví jako rozdíl mezi majetkovým podílem vypočteným dle zákona č. 42/1992 Sb. a základním členským vkladem, který člen vložil do družstva.-------------

Další majetková účast bude vypořádána, pokud se člen a družstvo nedohodne jinak, pouze v souvislosti se zánikem členství člena v družstvu a to:-----------------------------------------------------

 • U člena, který po ukončení členství bude samostatně provozovat zemědělskou výrobu do 3 (slovy: tří) let ode dne ukončení nájmu (pachtu) pozemků, které doposud družstvo užívalo.V případě, že nájem (pacht) nebude ukončen ke všem pronajatým (propachtovaným) pozemkům bude vypořádána pouze poměrná část majetkové účasti odpovídající výměře převzatých pozemků------------------------------------------------------------------------------------------
 • U člena, který ukončuje členství nebude provozovat zemědělskou výrobu, bude další majetková účast vypořádána do 10-ti (slovy: deseti) let ode dne zániku členství.-----------------

Ve stejné lhůtě bude další majetková účast vypořádána i v případě, že členství člena zaniklo smrtí a dědic družstevního podílu se nestal členem družstva. V případě, že se dědic stane členem družstva, přecházejí na něho i práva a povinnosti zemřelého člena, která má vůči družstvu v souvislosti s další majetkovou účastí.-------------------------------------------------------------------------

Vypořádání další majetkové účasti bude provedeno formou věcného plnění a to v cenách obvyklých ke dni vypořádání, pokud se člen a družstvo nedohodnou jinak.------------------------------

V. Práva a povinnosti člena

1. Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo-----------------------------------------------------------

a) podílet se přímo nebo prostřednictvím orgánů družstva na činnosti a rozhodování družstva,----

b) zmocnit jiného člena družstva nebo zletilého rodinného příslušníka, kterým může být jen manžel (manželka), děti, vnuci. ------------------------------------------------------------------------------------------

c) volit orgány družstva-----------------------------------------------------------------------------------------

d) členové starší osmnácti let mají právo být voleni do orgánů družstva,-------------------------------

e) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a náměty vůči orgánům družstva a být o jejich vyřízení bez zbytečného odkladu informován,--------------------------------

f) na podíl na zisku družstva určeného k rozdělení mezi členy-------------------------------------------

g) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům (ekonomické, sociální, výpomocné atd.) v souladu se svými ekonomickými možnostmi a na základě obecně závazných právních předpisů, stanov a dalších vnitrodružstevních předpisů
a rozhodnutí orgánu družstva-------------------------------------------------------------------------------

h) na přednostní odprodej základních prostředků a dalších věcí z majetku družstva, které družstvo nepotřebuje,----------------------------------------------------------------------------------------

h) být informován o činnosti družstva a to způsobem v družstvu obvyklým,---------------------------

i) v souladu s příslušnými ustanoveními stanov disponovat se svými členskými právy
a povinnostmi,-------------------------------------------------------------------------------------------------

j) na vypořádací podíl při zániku svého členství za trvání družstva,-------------------------------------

k) na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací.--------------------------------------

2. Člen je povinen-----------------------------------------------------------------------------------------------------

a) dodržovat stanovy,-------------------------------------------------------------------------------------------

b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito stanovami,-------

c) přispět na úhradu ztráty družstva za podmínek podle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov--------------------------------------------------------------------------------------------------

d) chránit dobré jméno družstva, zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s členstvím v družstvu, které by mohly být předmětem obchodního tajemství-------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) splnit uhrazovací povinnost vůči družstvu, pokud o ní rozhodne členské schůze družstva.-------

f) ohlašovat družstvu bez zbytečného odkladu změny v osobních poměrech a jiné údaje významné pro nároky člena vyplývající z jeho členství v družstvu------------------------------------

g) účastnit se jednání členské schůze a všech orgánů, do kterých byl zvolen, pokud mu v tom nebrání vážné důvody----------------------------------------------------------------------------------------

h) propachtovat družstvu pozemky, které vlastní. Pokud zamýšlí člen převést pozemky do vlastnictví jiné osoby než osoby blízké, je povinen tyto pozemky přednostně nabídnout k odkoupení družstvu.----------------------------------------------------------------------------------------

VI. Podíl člena na zisku.

1. Člen má právo na podíl na zisku družstva nebo jiných vlastních zdrojích podle rozhodnutí členské schůze na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou členská schůze schválila, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla tato závěrka sestavena.
U člena, jehož členství trvalo jen po část tohoto účetního období, se podíl na zisku poměrně krátí. Při vzniku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu se členu do doby trvání jeho členství v tomto účetním období počítá i doba trvání členství člena, od něhož člen družstevní podíl nabyl včetně doby trvání členství jeho právních předchůdců.-----------------------------------------------

2. Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni účetního období, za které se zisk rozděluje. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl krátí .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Podíl člena na zisku je splatný do 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne, kdy členská schůze určila zisk, který má být rozdělen mezi členy.------------------------------------------------------------------------------

VII. Vypořádací podíl

 • Při zániku členství za trvání družstva jinak než převodem družstevního podílu nebo udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí, má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Na vypořádací podíl má nárok právní nástupce (dědic) družstevního podílu, pokud se nestal členem družstva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 2. Výše vypořádacího podílu se stanoví ve výši splaceného členského vkladu.------------------------

3. Vypořádací podíl je splatný ve lhůtě stanovené dohodou družstva a člena, kterému zaniklo členství příp. jeho právního nástupce, nejpozději však ve lhůtě dvou let ode dne zániku členství.-------------

4. Vypořádací podíl vyloučeného člena družstva je splatný ve lhůtě dvou roků ode dne jeho vyloučení, popřípadě ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení tohoto člena skončeno.-----------------------------------

VIII. Podíl na likvidačním zůstatku.

 • Při zrušení družstva bez právního nástupce (zrušení družstva s likvidací) má člen právo na podíl na likvidačním zůstatku.----------------------------------------------------------------------------------------------
 • Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru podle výše jimi splněných vkladových povinností.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Vyplacení likvidačního zůstatku se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

IX. Uhrazovací povinnost.

1. Členská schůze může uložit členům povinnost přispět k úhradě ztráty družstva (dále jen uhrazovací povinnost"). Výše uhrazovací povinnosti je pro všechny členy družstva stejná a nesmí být vyšší než trojnásobek základního členského vkladu.-----------------------------------------------------

2. Uhrazovací povinnost lze ukládat i opakovaně, dosáhne-li celková výše uhrazovací povinnosti člena za trvání jeho členství v družstvu limitu trojnásobku základního členského vkladu, nelze již tomuto členovi další uhrazovací povinnost uložit.----------------------------------------------------------------------

3. Uhrazovací povinnost lze uložit, jestliže :----------------------------------------------------------------------

- ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou,---------------------------

- členská schůze projednala řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku,-------------------------------

- k úhradě ztráty byl použit nerozdělený zisk z minulých let a rezervní a jiné fondy, jsou-li zřízeny a které lze k úhradě ztráty použít dle stanov a právních předpisů,--------------------------

- rozhodnutí členské schůze o uložení uhrazovací povinnosti členů lze přijmout nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne skončení účetního období, v němž vznikla ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla.-----------------------------------------------------------------------------------

4. Uhrazovací povinnost nesmí být členům uložena ve vyšším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty družstva.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Člen, jehož členství trvalo část účetního období, ve kterém vznikla ztráta, k jejíž úhradě byla uhrazovací povinnost členskou schůzí uložena, je povinen splnit pouze poměrnou část uhrazovací povinnosti za tuto část účetního období.-----------------------------------------------------------------------

6. Členská schůze může svým rozhodnutím uložit uhrazovací povinnost i jen těm členům družstva, kteří ztrátu způsobili nebo se na jejím vzniku podstatným způsobem podíleli.---------------------------

7. Uhrazovací povinnost je člen povinen splnit ve lhůtě stanovené v rozhodnutí členské schůze o povinnosti přispět k úhradě ztráty družstva (uhrazovací povinnost) ve lhůtě stanovené v tomto rozhodnutí. Pokud takové rozhodnutí lhůtu ke splnění uhrazovací povinnosti členů nestanoví, bude lhůta ke splnění uhrazovací povinnosti stanovena délkou 3 (slovy:tří) měsíců ode dne, kdy byla členskou schůzí uhrazovací povinnost uložena.---------------------------------------------------------------

X. Družstevní podíl

1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu a lze jej nabýt za podmínek podle zákona č. 90/2012 Sb. a těchto stanov jen přijetím za člena družstva, nebo převodem, anebo přechodem od dosavadního člena. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob.----------------------------------------------------------------------------------------

2. Člen může převést družstevní podíl pouze na jiného člena nebo na jednoho zletilého rodinného příslušníka, kterým může být: jen manžel (manželka), děti, vnuci, převod na jinou osobu vyjma zletilého rodinného příslušníka, kterým může být: jen manžel (manželka), děti, vnuci, se nepřipouští.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Převod družstevního podílu je podmíněn předchozím souhlasem představenstva. Bez souhlasu představenstva je tento převod neplatný. Tento souhlas představenstva
s převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat.--------------------------------------------------

4. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, pokud se převodce s nabyvatelem nedohodne, že k převodu družstevního podílu dojde pozdějším dnem určeným ve smlouvě o převodu družstevního podílu po doručení této smlouvy družstvu. Tytéž účinky jako doručení smlouvy o převodu družstevního podílu má doručení písemného prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Družstevní podíl přechází na dědice. ---------------------------------------------------------------------------

Vznik členství v družstvu při přechodu družstevního podílu na dědice je však podmíněn souhlasem představenstva. Souhlasí-li představenstvo se vznikem členství, hledí se na dědice, jako by byl členem družstva ode dne smrti zůstavitele. Rozhodnutí představenstva je konečné a nelze změnit. -

Nevyrozumí-li představenstvo družstva dědice do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy dědic družstvo o udělení souhlasu požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí. Žádost o udělení souhlasu musí dědic doručit družstvu nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců od nabytí právní moci usnesení v pozůstalostním řízení, uplynutím lhůty má dědic právo pouze na vypořádací podíl. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

V důsledku nesouhlasu ze strany představenstva se nestane dědic členem a má právo na vypořádací podíl. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 (slovy: jeden) měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpovědní doba činí 3 (slovy: tři) měsíce.----------------

Nestane-li se dědic členem družstva, má právo na vypořádací podíl.--------------------------------------

7. Člen může mít pouze jeden družstevní podíl představující práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Nabývá-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, splývají jeho družstevní podíly dnem nabytí dalšího družstevního podílu v jediný družstevní podíl.--

8. Družstevní podíl lze s předchozím souhlasem představenstva rozdělit, dochází-li za podmínek podle těchto stanov při jeho rozdělení k převodu alespoň jednoho
z družstevních podílů vzniklých tímto rozdělením /na jiného člena" nebo/ na jinou osobu/. Družstevní podíl nelze rozdělit, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu majetková účast převodce nebo nabyvatele v družstvu, určená výši jeho členského vkladu, neodpovídala alespoň výši základního členského vkladu podle těchto stanov/ anebo jiné výši členského vkladu, kterou připouští tyto stanovy.------------------------------------------------------------------------------------

9. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví.-------------------------------------------------------------

XI. Zánik členství

1. Členství v družstvu zaniká----------------------------------------------------------------------------------------

a) dohodou,-------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) vystoupením člena--------------------------------------------------------------------------------------------

c) vyloučením člena----------------------------------------------------------------------------------------------

d) převodem družstevního podílu------------------------------------------------------------------------------

e) přechodem družstevního podílu----------------------------------------------------------------------------

f) smrtí člena družstva------------------------------------------------------------------------------------------

g) okamžikem, kdy nastávají účinky prohlášení konkursu na majetek člena ---------------------------

h) okamžikem, kdy nastávají účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty člena, jestliže v rozhodnutí o schválení oddlužení insolvenční soud uložil členu vydat družstevní podíl, který slouží jako jeho obydlí, insolvenčnímu správci ke zpeněžení, anebo okamžikem, kdy o zpeněžení družstevního podílu požádal zajištění věřitel, ------------------------------------------------------------

i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, není-li družstevní podíl převoditelný, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení družstevního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní mocí rozhodnutí, kterým bylo řízení o zastavení exekuce zastaveno, nebo kterým byl návrh na zastavení exekuce odmítnut nebo zamítnut. -------------------------------------------------------------

2. Dohodu o zániku členství a oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou formu. ----

3. Vystoupením členství zaniká uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy člen družstvu doručil písemné oznámení o vystoupení, vyjma případu vystoupení v odstavci 4.. -----------------------------------------

4. Vystupuje-li člen z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov: ------------------------------------

a) změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi členem a družstvem se řídí dosavadními stanovami, -----------------------------------------------------------------------------------------

b) uvede důvod vystoupení v oznámení o vystoupení, jinak se nejedná o vystoupení z důvodu nesouhlasu se změnou stanov, ---------------------------------------------------------------------------------

c) doručí oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne, kdy bylo usnesení členské schůze o změně stanov přijato, jinak právo člena vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov zaniká a ----------------------------------------------------------------------

d) členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení doručeno družstvu. ---------------------------------------------------------------------------------

5. Postupem podle odstavce 4. může vystoupit z družstva každý člen, který na členské schůzi nehlasovat pro změnu stanov; tajné hlasování se zakazuje. -----------------------------------------------

6. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách. ----------------------------------------------------------------------------------------

7. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. -------------------------------------------------------

8. O udělení výstrahy rozhoduje představenstvo. ----------------------------------------------------------------

9. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 (slovy: třicet) dnů. ------------–

10. Ustanovení dle bodu 7., 8. a 9. se nepoužije, jestliže porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit. --------------------------

11. O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo. --------------------------------------------------

12. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 (slovy: šest) měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal.--------------------------------------------------------------------------------------

13. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu. Rozhodnutí obsahuje i poučení o právu vylučovaného člena podle odstavce 14. a 15. ----------------------------------------------------------------

14. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení rozhodnutí, jinak toto právo zaniká.--------------------------------

15. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. ---------------------

16. Proti rozhodnutí členské schůze : ------------------------------------------------------------------------------

a) o zamítnutí námitek, nebo -----------------------------------------------------------------------------------

b) o vyloučení, jestliže o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze, -------------------------

může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, jinak toto právo zaniká. ---------------------

17. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Rozhodnutí o vyloučení člena, rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů. -----------------------------------------------------------------

19. Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit; o zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje orgán družstva, který je oprávněn rozhodovat o vyloučení člena. ------------------------------------------------

20. Se zrušením vyloučení musí vyloučená osoba písemně souhlasit. Neudělí-li vyloučená osoba souhlas do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy jí bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží; to neplatí, pokud tato osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala. ---------------------------------------------------------

21. Zrušit rozhodnutí o vyloučení lze i v případech, při kterých probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva.---------------------------------------------------------------------------------------

22. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodla-li členská schůze nebo soud, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.--------------

XII. Orgány družstva

1. Orgány družstva jsou----------------------------------------------------------------------------------------------

a) členská schůze,------------------------------------------------------------------------------------------------

b) představenstvo,-----------------------------------------------------------------------------------------------

c) kontrolní komise.----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva tvořeným všemi členy družstva.-----------------------

3. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, tvořeným všemi členy družstva. Ostatní orgány družstva členská schůze volí (dále jen "volené orgány"). Členem voleného orgánu může být jen člen družstva splňující podmínky podle zákona a těchto stanov.-------------------------------------------

4. Členy volených orgánů volí členská schůze na funkční období pěti let. Funkční období členů voleného orgánu družstva končí všem jeho členům stejně. Opakovaná volba je možná. ----------------------------------------------------------------------------------------

5. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva.----------------------------

6. Člen představenstva ani člen kontrolní komise nesmí být současně jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.-------------------------------------------------------------

7. Člen voleného orgánu nesmí-------------------------------------------------------------------------------------

a) podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného,-------------------------------------------------------------------------------

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.--------------------------------------------------

c) se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. --------

8. Člen družstva ucházející se o zvolení do funkce člena voleného orgánu je povinen
o okolnostech podle předchozího odstavce, týkajících se jeho osoby, předem členskou schůzi uvědomit a současně sdělit, zda nejsou dány skutečnosti, pro které podle zákona
o obchodních korporacích nemůže být členem některého z těchto volených orgánů, nebo je podle právní úpravy dané zákonem o obchodních korporacích vyloučen z výkonu funkce člena statutárního orgánu anebo je dána na jeho straně jiná překážka funkce. Nastane-li v době trvání výkonu jeho funkce některá okolnost nebo skutečnost uvedená
v předchozí větě, je člen představenstva i člen kontrolní komise povinen o ní neprodleně písemně uvědomit představenstvo i kontrolní komisi.-------------------------------------------------------------------

9. Člen voleného orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. V případě člena voleného orgánu družstva výkon funkce končí nejpozději 3 (slovy: tří) měsíce od doručení odstoupení. Odstupující člen, který nebyl zvolen orgánem obchodní korporace, oznámí své odstoupení orgánu, jehož je členem, a jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----------------------------------------------------------

XIII. Účast člena na členské schůzi

1. Člen má právo účastnit se členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jednoho člena, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. Zmocněncem může být jen člen nebo jeho zletilý rodinný příslušník, kterým může být: jen manžel (manželka), děti, vnuci. ------------------------------------------------------------------------------------------

2. Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním členů družstva. Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon.-----------------------

3. Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 (jeden) hlas.-----------------------------

4. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo-------------------------------------------------

a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,--------------------------------

b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva,-------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva,----------------------

d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu.--------

5. Omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na každého člena, který ve smyslu zákona o obchodních korporacích jedná ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo z důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku.------------------------------------------------------------

XIV. Svolání členské schůze

1. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou odeslanou každému členu na adresu uvedenou v seznamu členů nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem konání členské schůze a nebo v této lhůtě odeslanou na e-mailovou adresu uvedenou v seznam členů. Pozvánka se uveřejňuje v této lhůtě též na informační desce a na internetových stránkách družstva, kde musí být přístupná každému členu družstva až do okamžiku konání členské schůze. Tímto uveřejněním se pozvánka považuje členům za doručenou. --------------------------------------------------------------------------------

2. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň------------------------------------------------------

a) firmu a sídlo družstva,----------------------------------------------------------------------------------------

b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,--------------------------------------------------

c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,----------------------------

d) program členské schůze a-----------------------------------------------------------------------------------

e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.-------------------------------------------------------------

3. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí pozvánka obsahovat v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.-----------------------------

4. Představenstvo svolává členskou schůzi tak, aby na ni členové družstva mohli včas projednat všechny záležitosti patřící do její působnosti, nejméně však jednou za každé účetní období.---------

5. Členská schůze svolaná představenstvem k projednání řádné účetní závěrky se musí konat vždy nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců po skončení účetního období, za které je účetní závěrka sestavena.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, kdy je k tomu dán důležitý zájem družstva.

7. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi a navrhnout členské schůzi přijetí potřebných opatření, jestliže---------------------------------------------------------------------

a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo-------------------------------------------------------------------------------------------

b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku.--------------------------------------------

8. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi také tehdy, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 (slovy: deseti) % členů družstva, kteří mají nejméně 10 (slovy: deset)% hlasů.------------------------------------

9. Jestliže představenstvo povinnost svolat členskou schůzi podle odstavce 6 a 8 tohoto článku nesplní bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla, může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva anebo kontrolní komise.-------------------------------------

10. Není-li členská schůze na žádost kontrolní komise nebo alespoň 10 (slovy: deset) % členů družstva, kteří mají nejméně 10 (slovy deset)% hlasů, představenstvem svolána tak, aby se konala nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů po doručení žádosti, má povinnost členskou schůzi svolat každý z členů představenstva i kontrolní komise.-----------------------------------------------------

11. Jestliže není členská schůze svolána ani do 10 (slovy: deseti) dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem podle předchozího odstavce tohoto článku, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali.------------------------------------------------------------------------

12. Na žádost alespoň 10 (slovy: deseti) % členů družstva, kteří mají nejméně 10 (slovy: deset)% hlasů, je představenstvo povinno zařadit těmito členy určenou záležitost do programu uvedeného na pozvánce na členskou schůzi. Jestliže je tato žádost o doplnění programu členské schůze doručena až po odeslání pozvánky na členskou schůzi, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Není-li určená záležitost na členské schůzi projednána za účasti a se souhlasem všech členů družstva, není podáním této informace dotčena povinnost představenstva svolat novou členskou schůzi.----------------------------------------------------

XV. Rozhodování členské schůze

1. Členskou schůzi řídí člen pověřený k tomu orgánem družstva, který ji svolal anebo jiná osoba, která za podmínek podle těchto stanov členskou schůzi svolala. Na návrh toho, kdo členskou schůzi svolal, může být jejím řízením pověřen i jiný člen družstva. O tom rozhodne členská schůze usnesením.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Členská schůze jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu uvedeného v pozvánce na členskou schůzi, lze na členské schůzi projednat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.------------------------------------------------------------------

3. Nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy účast vyššího počtu členů, je členská schůze schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů.-------------------------------------------------------------------

4. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon
o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů.----------------------------

5. Členská schůze je schopna se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a k přijetí usnesení je třeba souhlasu alespoň dvou třetin z přítomných členů, jestliže má být přijato usnesení členské schůze o---------------------------------------------------------------------------------------------------

a) schválení poskytnutí finanční asistence,-------------------------------------------------------------------

b) uhrazovací povinnosti,---------------------------------------------------------------------------------------

c) zrušení družstva s likvidací,---------------------------------------------------------------------------------

d) přeměně družstva,--------------------------------------------------------------------------------------------

e) vydání dluhopisů.---------------------------------------------------------------------------------------------

6. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou podle zákona o obchodních korporacích
v případech uvedených v článku XIII. odstavci 4+5 těchto stanov vykonávat hlasovací právo.-------

7. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese na tajném hlasování.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov anebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, se zakazuje.--------------------------------------------------------------------------------------

9. Jestliže má být o některé záležitosti rozhodováno tajným hlasováním, zvolí členská schůze na návrh osoby oprávněné řídit členskou schůzi veřejným hlasováním 3 (slovy: tří) z přítomných členů, kteří rozdají členům hlasovací lístky a z hlasovacích lístků odevzdaných do schránky určené osobou oprávněnou členskou schůzi řídit, zjistí a oznámí členské schůzi výsledek hlasování.---------

10. Hlasuje se na výzvu osoby oprávněné řídit členskou schůzi zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli a v případě tajného hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené. Jde-li o tajné hlasování při provádění voleb, musí člen před odevzdáním upravit hlasovací lístek způsobem sděleným osobou oprávněnou řídit členskou schůzi, jinak se k němu při sčítání hlasů nepřihlíží.-----------------------------------------------

11. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15-ti (slovy: patnácti) dnů ode dne na který byla svolána původní členská schůze, ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem, jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou, jestliže je stále potřebné, aby se náhradní členská schůze konala. Není-li však schopna se usnášet členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů oprávněných podle těchto stanov požadovat její svolání a žádost nebyla vzata zpět, svolá způsobem uvedeným v předchozí větě náhradní členskou schůzi ten, kdo členskou schůzi svolal, vždy.------------------------------------------------------------------

12. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva.--------------------------------------------------------------

13. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.---------------------------------------------------------------------------------------------

14. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby členská schůze usnesením.---------------

15. Stanovy připouští rozhodování per rollam ( hlasování mimo zasedání členské schůze) a to dle podmínek uvedených v zákoně o obchodních korporacích. -----------------------------------------------

XVI. Působnost členské schůze

1. Členská schůze-------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,---------------------

b) volí a odvolává členy a náhradníky představenstva, členy a náhradníky kontrolní komise, předsedu představenstva------------------------------------------------------------------------------------

c) určuje výši odměny představenstva a kontrolní komise,------------------------------------------------

d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,------------------------------------------------------------------------------------------------

e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce,-----------------------------------------------------------------------

f) schvaluje poskytnutí finanční asistence,-------------------------------------------------------------------

g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,--------------------------------------

h) rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradě ztráty,----------------------

i) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,------------------------------------------------------------------------

j) rozhoduje o použití rezervního fondu,---------------------------------------------------------------------

k) rozhoduje o vydání dluhopisů,------------------------------------------------------------------------------

l) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti družstva,-----------------------

m) rozhoduje o přeměně družstva,-----------------------------------------------------------------------------

n) schvaluje smlouvu o tichém společenství a jiné smlouvy, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích družstva a její změnu a zrušení,-------------------------------

o) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,--------------------------------

p) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,------------------------------------------------------------------

q) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,------------------------------------------------

r) schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního zůstatku, -------

s) vyslovuje souhlas se smlouvou o vypořádání újmy vzniklé družstvu porušením péče řádného hospodáře, uzavíranou s povinnou osobou,--------------------------------------------------------------

t) zřizování fondů,-----------------------------------------------------------------------------------------------

u) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.--------------

2. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují, pokud nejde o záležitosti patřící podle zákona o obchodních korporacích do působnosti představenstva nebo kontrolní komise.
O záležitosti, kterou si členská schůze vyhradí do své působnosti, nelze na téže členské schůzi rozhodovat, pokud nejsou na této členské schůzi přítomni všichni členové družstva a současně všichni z nich nevysloví souhlas s tím, že se tato záležitost bude projednávat na této členské schůzi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVII. Zápis o průběhu členské schůze

1. O průběhu členské schůze pořídí zápis ten, kdo ji svolal. Je-li členská schůze svolána formou dílčích členských schůzí, musí být zápis pořízen samostatně o každé dílčí členské schůzi.-----------------

2. Zápis o průběhu členské schůze musí obsahovat-------------------------------------------------------------

a) údaje označující orgán anebo osobu, která členskou schůzi svolala,--------------------------------

b) místo konání, dobu zahájení a dobu ukončení členské schůze s uvedením, zda byla svolána jako členská schůze anebo náhradní členská schůze, a jde-li o náhradní členskou schůzi, i dobu a místo, kde se měla konat členská schůze původně svolaná-----------------------------------

c) program jednání----------------------------------------------------------------------------------------------

d) přijatá usnesení, přičemž u každého z usnesení musí být údaje o počtu členů přítomných při hlasování osobně nebo v zastoupení, o počtu jejich hlasů a počtu hlasů, které odevzdali pro přijetí usnesení; jmenovitě se zde uvede také každý člen, který nemohl při hlasování vykonávat hlasovací právo a k jehož přítomnosti i hlasům se proto nepřihlíží,----------------------

e) znění každé z případných námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena, který námitku uplatnil,---------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) jméno a příjmení každého člena družstva, který nehlasoval pro změnu stanov, jestliže členská schůze přijala usnesení o změně stanov anebo usnesení, jehož důsledkem je změna stanov.---

3. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal. Jestliže byla členská schůze svolána představenstvem nebo kontrolní komisí, podepíše zápis alespoň jeden z členů tohoto orgánu. Pokud zápis sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona.-----------------------------------------------------

4. Přílohu zápisu, která k němu musí být trvale připojena, tvoří vedle pozvánky a seznamu členů družstva, obsahujícího podpisy těch z členů nebo jejich zmocněnců, kteří byli přítomni, také všechny písemnosti předložené jako podklad k jednotlivým záležitostem programu členské schůze. Jestliže se člen účastní členské schůze v zastoupení zmocněncem, musí být písemná plná moc udělená zmocněnci připojena k seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu. Nelze-li písemnou plnou moc takto připojit proto, že byla udělena pro zastoupení na více než jedné členské schůzi, připojí se k seznamu členů, který je přílohou z členské schůze, na níž byla při zastupování člena předložena zmocněncem poprvé. Je-li člen na základě této plné moci zastoupen zmocněncem i na jiné členské schůzi, uvede ten, kdo zápis z jiné členské schůze sepisuje, u podpisu zmocněnce v seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu, údaj o tom, ke kterému

zápisu z členské schůze je písemná plná moc připojena a potvrdí správnost tohoto údaje svým podpisem.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Ukládání zápisů o průběhu členských schůzí včetně písemností, které jsou jejích přílohou, zajišťuje představenstvo.----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu členské schůze včetně příloh zápisu. Účelně vynaložené náklady spojené s pořízením kopie je člen povinen družstvu uhradit.--------------

7. Usnesení členské schůze musí být osvědčeno notářským zápisem, jedná-li se o------------------------

a) změnu stanov nebo o rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, ------------------------------

b) zrušení družstva s likvidací,---------------------------------------------------------------------------------

c) přeměnu družstva,--------------------------------------------------------------------------------------------

d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání družstva nebo činnosti družstva.------------

8. Notářský zápis, kterým se osvědčuje usnesení členské schůze, se uloží jako příloha zápisu o průběhu členské schůze.------------------------------------------------------------------------------------------

XVIII. Představenstvo

1. Představenstvo rozhoduje jako statutární orgán družstva o všech záležitostech družstva, které nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy jinému jeho orgánu.----------------------------------------------------

2. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva.-----------------------------------------------------------

3. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.-------------------

4. Představenstvo zajišťuje řádné vedení seznamu členů, účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Představenstvo má 9 (slovy: devět) členů. Předsedu představenstva volí členská schůze, místopředsedu představenstva volí představenstvo. Volební období členů představenstva je 5 (slovy: pět) let.------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.----------------------------------------------

7. Jednání představenstva řídí předseda. Předseda rovněž jedná za představenstvo ve vztahu k jiným orgánům družstva.-------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Družstvo zastupuje navenek samostatně předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Je-li pro právní jednání představenstva předepsaná písemná forma, je třeba k platnosti tohoto jednání podpisu samostatně předsedy představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředsedy představenstva nebo společně dvou členů představenstva. ----------------------------------------------------------------------------------

9. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.-------------------------------------------------------------------------

10. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.----------------------------------------------

11. Představenstvo se schází podle potřeb, nejméně však 4 (slovy: čtyři) x ročně.--------------------------

12. Představenstvo je povinno podávat podklady na vyžádání kontrolní komise o-------------------------

a) obchodním vedení družstva----------------------------------------------------------------------------------

b) závazcích a pohledávkách družstva-------------------------------------------------------------------------

c) plánu podnikání a potřebách investic-----------------------------------------------------------------------

13. Představenstvo, jehož počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní člena představenstva do příští členské schůze.------------------------------------------------------------------------------------------

XIX. Kontrolní komise

1. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.-------------------------------------------------------------------------------

2. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.------------

3. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva.------------------------------------------------------------------------------------

4. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.----

5. Představenstvo a prokurista oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů.--------

6. Předseda kontrolní komise anebo člen kontrolní komise, kterého k tomu tato komise pověří, má právo zúčastnit se jednání představenstva. Představenstvo musí o každém svém jednání kontrolní komisi předem informovat.---------------------------------------------------------------------------------------

7. Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.-------------------------------------------------------------------

8. Kontrolní komise má 3 (slovy: tři) členy a schází se podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Volební období členů kontrolní komise je 5 (slovy: pět) let.-----------------------

9. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.---------------------------------------------

10. Jednání kontrolní komise řídí její předseda. Předseda kontrolní komise rovněž jedná za tuto komisi ve vztahu k jiným orgánům družstva. V době nepřítomnosti předsedy kontrolní komise vykonává jeho působnost místopředseda nebo jiný její člen, kterého tím kontrolní komise pověří.--------------

11. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu.-----------------------------------------------------------------------------------------------

XX. Fondy družstva, ostatní vztahy v družstvu.

1. Družstvo hospodaří podle zásad, které schvaluje každoročně členská schůze.---------------------------

2. Družstvo zřídilo při svém založení nedělitelný fond ve výši 10 (slovy: deset) % zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje každoročně z vytvořeného ročního čistého zisku částkou určenou rozhodnutím členské schůze. O nakládání s prostředky v nedělitelném fondu rozhoduje členská schůze.----------------------------------------------------------------------------------------

3. Členská schůze může rozhodnout o zřízení dalších fondů tvořených ze zisku družstva.----------------

4. Představenstvo družstva rozhoduje každoročně o množství zemědělských výrobků, které mohou být odprodány členovi družstva. Na základě rozhodnutí představenstva může družstvo přispět členům na odkup zemědělských výrobků částkou určenou rozhodnutím členské schůze.--------------

5. Pozemky, které družstvo nepotřebuje, nebo jsou pro jeho hospodaření nevhodné, může na základě rozhodnutí představenstva přenechat do užívání členů jako záhumenek do maximální výměry 25 (slovy: dvacet pět) arů. ------------------------------------------------------------------------------------------

XXI. Závěrečná a přechodná ustanovení.

 • Přijetím tohoto znění stanov se družstvo podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.---

2. Dojde-li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo vyhotoví úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se některý z členů představenstva o této skutečnosti dozví. Úplné znění stanov uveřejní představenstvo na informační desce. Jestliže o to člen požádá, je představenstvo povinno mu úplné znění stanov vydat.---------------------------------------------------

3. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy družstva tak, že jejich dosavadní znění se ruší a nahrazuje tímto zněním.----------------------------------------------------------------------------------

4. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se družstva zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Úprava uhrazovací povinnosti obsažená v tomto znění stanov je však účinná až pro účetní období, které následuje po účetním období, ve kterém toto znění stanov nabývá účinnosti.-------------------------------------------------------------------

5. Toto úplné znění stanov bylo schváleno členskou schůzí družstva dne 2024 (slovy: dva tisíce dvacet čtyři)--------------------------------------------------------------------V Křižanově: dne 06.05.2024 

  Ing. Filip Hudec, předseda představenstva