Náhradní členská schůze

01.06.2021

Pozvánka

na náhradní členskou schůzi, která se koná dne 21.6.2021 v 8:00 hodin
v sídle ZD"Křižanovsko", Dlouhá 448, Křižanov

prezentace účastníků je od 7 hodin 30 minut.

Program:

  1. Zahájení a volba orgánů členské schůze
  2. Zpráva představenstva družstva o hospodaření a činnosti v roce 2020, stavu jejího majetku k 31.12.2020, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
  3. Výroční zpráva kontrolní komise za rok 2020
  4. Projednání a schválení zprávy auditora za rok 2020
  5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky družstva a rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2020 a schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2021
  6. Ustanovení náhradního člena do Představenstva za zemřelého F. Chylíka
  7. Různé
  8. Usnesení
  9. Závěr

Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a návrh usnesení:

K bodu 1.
Orgány valné hromady budou voleny podle účasti jednotlivých členů a stávajícího představenstva společnosti

Návrh usnesení:
Členská schůze volí předsedu členské schůze, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dva sčitatele hlasů.

K bodu 2. - 5.
Představenstvem družstva bude přednesena výroční zpráva o hospodaření v roce 2020, zpráva kontrolní komise a výroku auditora za rok 2020

Členské schůzi bude navrhován způsob rozdělení zisku dosaženého v roce 2020

Návrh usnesení:
Členská schůze schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2020 a schvaluje rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 9.197.181,- kč

V Křižanově: dne 11.5.2021 

Ing. Filip Hudec, předseda představenstva