Pozvánka na členskou schůzi

11.04.2019

P o z v á n k a

na řádnou členskou schůzi, která se koná dne: 13.5.2019

v 8.00 hodin

v sídle ZD "Křižanovsko", Dlouhá 448, Křižanov

prezentace účastníků je od 7hodin 30 minut.

Program:

  • 1. Zahájení a volba orgánů členské schůze
  • 2 . Zpráva představenstva družstva o hospodaření a činnosti v roce 2018 , stavu jejího majetku k 31.12.2018, o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2018
  • 3. Výroční zpráva kontrolní komise za rok 2018
  • 4. Projednání a schválení zprávy auditora za rok 2018
  • 5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky družstva a rozhodnutí o naložení se ziskem za rok 2018 a schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2019
  • 6. Různé
  • 7 . Usnesení
  • 8 . Závěr
  • Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a návrh usnesení:

K bodu 1) Orgány valné hromady budou voleny podle účasti jednotlivých členů a stávajícího představenstva společnosti

Návrh usnesení:

A) Členská schůze volí předsedu členské schůze, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dva sčitatele hlasů.

K bodu 2-5) Představenstvem družstva bude přednesena výroční zpráva o hospodaření v roce 2018, zpráva kontrolní komise a výroku auditora za rok 2018

Členské schůzi bude navrhován způsob rozdělení zisku dosaženého v roce 2018

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018 a schvaluje rozdělení zisku za rok 2018 ve výši

6 533 777 Kč

V Křižanově: dne 26.4.2019 Ing. Filip Hudec, předseda představenstva

Tato pozvánka je umístěna na stránkách www. zdkrizanovsko.cz od 26.4.2019 a také na informační desce družstva.